Mác 15:11 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng các thầy tế lễ cả xui dân xin người tha tên Ba-ra-ba cho mình thì hơn.