Mác 15:10 - Bản dịch Truyền thống
Vì người biết rõ các thầy tế lễ cả đã nộp Ngài bởi lòng ghen ghét.