Mác 14:69 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đầy tớ gái đó thầy người, lại nói cùng những người ở đó rằng: Người nầy cũng là bọn đó.