Mác 14:51-52 - Bản dịch Truyền thống
51
Có một người trẻ tuổi kia theo Ngài, chỉ có cái khăn bằng gai trùm mình; chúng bắt người.
52
Nhưng người bỏ khăn lại, ở truồng chạy trốn khỏi tay chúng.