Mác 14:26 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi đã hát thơ thánh rồi, Chúa và môn đồ đi ra đặng lên núi ô-li-ve.