Mác 14:17 - Bản dịch Truyền thống
Buổi chiều, Ngài đến với mười hai sứ đồ.