Mác 13:10 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng trước hết Tin Lành phải được giảng ra cho khắp muôn dân đã.