Mác 12:40 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
nuốt các nhà đờn bà góa, mà làm bộ đọc lời cầu nguyện dài. Họ sẽ bị phạt càng nặng hơn nữa.