Mác 12:3-4 - Bản dịch Truyền thống
3
Nhưng họ bắt đầy tớ mà đánh rồi đuổi về tay không.
4
Người sai một đầy tớ khác đến; nhưng họ đánh đầu nó và chưởi rủa nữa.