Mác 10:9 - Bản dịch Truyền thống
Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp.