Mác 10:45 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.