Mác 10:43-44 - Bản dịch Truyền thống
43
Song trong các ngươi không như vậy; trái lại hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ;
44
còn ai trong các ngươi muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi mọi người.