Mác 10:10-12 - Bản dịch Truyền thống
10
Khi ở trong nhà, môn đồ lại hỏi Ngài về việc ấy;
11
Ngài phán rằng: Ai để vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội tà dâm với người;
12
còn nếu người đờn bà bỏ chồng mình mà lấy chồng khác, thì cũng phạm tội tà dâm.