Mác 10:1-9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
1
Đức Chúa Jêsus từ đó mà đi, qua bờ cõi xứ Giu-đê, bên kia sông Giô-đanh. Đoàn dân đông lại nhóm họp cùng Ngài, Ngài dạy dỗ chúng y như lệ thường.
2
Các người Pha-ri-si bèn đến gần hỏi để thử Ngài rằng: Người nam có phép để vợ mình chăng?
3
Ngài trả lời rằng: Vậy chớ Môi-se dạy các ngươi điều chi?
4
Họ thưa rằng: Môi-se có cho phép viết tờ để và cho phép để vợ.
5
Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ay vì cớ lòng các ngươi cứng cõi, nên người đã truyền mạng nầy cho.
6
Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ.
7
Vì cớ đó, người nam lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ;
8
và hai người cùng nên một thịt mà thôi. Như thế, vợ chồng chẳng phải mà hai nữa, mà chỉ một thịt.
9
Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp.