Mác 1:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người giảng dạy rằng: Có Đấng quyền phép hơn ta đến sau ta; ta không đáng cúi xuống mở dây giày Ngài.