Mác 1:6 - Bản dịch Truyền thống
Giăng mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng da ngang hông; ăn những châu chấu và mật ong rừng.