Mác 1:40-42 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
40
Có một người phung đến cùng Ngài, quì xuống cầu xin rằng: Nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi sạch được.
41
Đức Chúa Jêsus động lòng thương xót, giơ tay rờ người, mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi.
42
Liền khi đó, phung lặn mất, người trở nên sạch.