Mác 1:4 - Bản dịch Truyền thống
Giăng đã tới, trong đồng vắng vừa làm vừa giảng phép báp-tem ăn năn, cho được tha tội.