Mác 1:25 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng Đức Chúa Jêsus nghiêm trách nó rằng: Hãy nín đi, ra khỏi người.