Mác 1:23-26 - Bản dịch Truyền thống
23
Vả, cũng một lúc ấy, trong nhà hội có người bị tà ma ám,
24
kêu lên rằng: Hỡi Jêsus, người Na-xa-rét, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai: là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.
25
Nhưng Đức Chúa Jêsus nghiêm trách nó rằng: Hãy nín đi, ra khỏi người.
26
Tà ma bèn vật mạnh người ấy, cất tiếng kêu lớn, và ra khỏi người.