Mác 1:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sau khi Giăng bị tù, Đức Chúa Jêsus đến xứ Ga-li-lê, giảng Tin-Lành của Đức Chúa Trời,