Mác 1:12-13 - Bản dịch Truyền thống
12
Tức thì Đức Thánh Linh giục Ngài đến nơi đồng vắng
13
Ngài ở nơi đồng vắng chịu quỉ Sa-tan cám dỗ bốn mươi ngày, ở chung với thú rừng, và có thiên sứ đến hầu việc Ngài.