Mác 1:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đầu Tin Lành của Đức Chúa Jêsus Christ, là Con Đức Chúa Trời.