Ma-thi-ơ 9:38 - Bản dịch Truyền thống
Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.