Ma-thi-ơ 9:38 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.