Ma-thi-ơ 9:37 - Bản dịch Truyền thống
Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít.