Ma-thi-ơ 9:37 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít.