Ma-thi-ơ 9:36-38 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
36
Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ khốn cùng, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn.
37
Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít.
38
Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.