Ma-thi-ơ 9:36 - Bản dịch Truyền thống
Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ khốn cùng, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn.