Ma-thi-ơ 9:34 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng người Pha-ri-si lại nói rằng: Người nầy cậy phép chúa quỉ mà trừ quỉ.