Ma-thi-ơ 9:3 - Bản dịch Truyền thống
Khi ấy, có một vài thầy thông giáo đều nghĩ thầm rằng: Người nầy nói lộng ngôn.