Ma-thi-ơ 9:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi ấy, có một vài thầy thông giáo đều nghĩ thầm rằng: Người nầy nói lộng ngôn.