Ma-thi-ơ 9:27 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Chúa Jêsus ở đó ra đi, có hai người mù theo Ngài mà kêu rằng: Hỡi con cháu vua Đa-vít, xin thương chúng tôi cùng!