Ma-thi-ơ 9:25 - Bản dịch Truyền thống
Bọn đó đã bị đuổi ra rồi, Ngài bèn vào, cầm lấy tay đứa gái, thì nó liền chờ dậy.