Ma-thi-ơ 9:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nầy, có một người đờn bà mắc bịnh mất huyết đã mười hai năm, lại gần sau lưng mà rờ đến trôn áo Ngài.