Ma-thi-ơ 9:18-19 - Bản dịch Truyền thống
18
Đang khi Đức Chúa Jêsus phán các điều đó, xảy có người cai nhà hội kia bước vào, quì lạy trước mặt Ngài mà thưa rằng: Con gái tôi mới chết; xin Chúa đến, đặt tay trên nó, thì nó sẽ được sống.
19
Đức Chúa Jêsus bèn đứng dậy, cùng môn đồ Ngài đều đi theo người.