Ma-thi-ơ 8:22 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết.