Ma-thi-ơ 8:18 - Bản dịch Truyền thống
Vả, khi Đức Chúa Jêsus thấy đoàn dân đông lắm ở xung quanh mình, bèn truyền qua bờ bên kia.