Ma-thi-ơ 8:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng các con bổn quốc sẽ bị liệng ra chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.