Ma-thi-ơ 8:12 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng các con bổn quốc sẽ bị liệng ra chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.