Ma-thi-ơ 8:1 - Bản dịch Truyền thống
Khi Đức Chúa Jêsus ở trên núi xuống, có đoàn dân đông lắm theo Ngài.