Ma-thi-ơ 8:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi Đức Chúa Jêsus ở trên núi xuống, có đoàn dân đông lắm theo Ngài.