Ma-thi-ơ 7:7 - Bản dịch Truyền thống
Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.