Ma-thi-ơ 7:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.