Ma-thi-ơ 7:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chơn, và quay lại cắn xé các ngươi.