Ma-thi-ơ 7:26 - Bản dịch Truyền thống
Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát.