Ma-thi-ơ 7:26 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát.