Ma-thi-ơ 7:24 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá.