Ma-thi-ơ 7:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ay vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được.