Ma-thi-ơ 7:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê?