Ma-thi-ơ 7:13 - Bản dịch Truyền thống
Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều.