Ma-thi-ơ 7:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ay vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri.