Ma-thi-ơ 7:1 - Bản dịch Truyền thống
Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét.