Ma-thi-ơ 6:9-13 - Bản dịch Truyền thống
9
Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh;
10
Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!
11
Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày;
12
Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi;
13
Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.