Ma-thi-ơ 6:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh;