Ma-thi-ơ 6:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy, các ngươi đừng như họ; vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài.