Ma-thi-ơ 6:32 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi.